preloaderNew

תקנון האתר - Happygift

ברוכים הבאים לאתר www. happygift.co.il המופעל ע"י חברת קשרים פלוס בע"מ

תקנון אתר happy-gift

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לאמור בתקנון אתר happy-gift (להלן: "תנאי השימוש") ופועל על פיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד אתר happy-gift למעט טענות/תביעות/דרישות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר לפי תנאי השימוש, שכן תנאי השימוש מחייבים משתמשים רשומים באתר happy-gift וכל מי שפועל בשמם ו/או מטעמם. רכישת דילים באמצעות האתר כפופה לתנאי השימוש וביצועה מהווה הסכמה לתנאי השימוש כלשונם. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין המשתמשים לבין אתר happy-gift ולפיכך, השימוש באתר happy-gift ייעשה בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

1.     במסמך זה (תנאי השימוש באתר happy-gift) כל האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך.

2.     במסמך זה (תנאי השימוש באתר happy-gift) כל האמור בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך.

3.     הגדרות:

"אתר happy-gift " או "האתר"- אתר אינטרנט אשר הינו בכתובת הדומיין www happygift.co.il  לרבות כל עמודי המשנה, בעליו, מנהליו, עובדיו, שלוחיהם ו/או כל אשר מטעמו לפי ההקשר והעניין , וכל אשר ברשות האתר לרבות טקסטים, רעיונות, תוכנות, ממשקים, אפליקציות, כתובות דואר אלקטרוני, מידע דיגיטלי, תכנים, עיצובים, כלים ושירותים מוצגים ומוצעים, מידע דיגיטאלי, מאגרי נתונים, סיסמאות, קודים וכל דבר אחר המוגן על פי דיני הקניין הרוחני לרבות זכויות יוצרים.

3.1    "החברה"- חברת קשרים פלוס בע"מ אשר מפעילה את אתר happy-gift.

3.2    "משתמש"/"גולש"- כל מי שגולש באתר happy-gift ו/או עושה שימוש באתר happy-gift או בחלקי אתר happy-gift

          ואף אם הגיע אליו שלא בדרך של גלישה באתר happy-gift.

3.3    "מבצע פעולה"- כל גולש או משתמש אשר מבצע רכישה באתר בכל דרך שהיא.

3.4    "ספק"- כל מי שמעלה דילים והטבות לאתר.

4.     אתר happy-gift וכל אשר ברשותו, לרבות תוכנות, רעיונות, ממשקים, תכנים המצויים באתר happy-gift, אפליקציות,

       כתובות דואר אלקטרוני, טקסטים, עיצוב אתר happy-gift, כלים ושירותים מוצגים ומוצעים, מידע דיגיטאלי, מאגרי נתונים,

        סיסמאות, קודים וכל אשר יש בו זכות יוצרים שייכים לאתר happy-gift ולבעליו החוקיים.  חל איסור מוחלט על העתקה,

        שכפול, שינוי, הפצה, הצגה בפומבי, פרסום ו/או העברה לצד שלישי של אתר happy-gift ו/או תכניו הן במלואם והן במקצתם

        ללא אישור מפורש מראש ובכתב של הנהלת אתר happy-gift.

5.      סימני המסחר ומודעות הפרסומת של ספקי האתר הנם קניינם הרוחני ואין לעשות בהם כל שימוש ללא הסכמת המפרסם

         בכתב ומראש.

6.      אתר happy-gift שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להוסיף, לשנות ולמחוק בכל עת וללא הודעה מוקדמת, תנאים מתנאי

         השימוש באתר happy-gift, מבנה אתר happy-gift עיצובו והשירותים המוצעים בו,  ואתר happy-gift לא יהיה אחראי

         על כל נזק שעלול להיגרם ו/או שנגרם למשתמשי אתר happy-gift בעקיפין או במישרין.  על כן, באחריות המשתמש

         לקרוא את תנאי השימוש של אתר happy-gift טרם ובסמוך לכל גלישה ושימוש באתר happy-gift.

7.       כל שינוי כאמור בסעיף 6 יחול רק על מוצרים/שירותים אשר נרכשו לאחר ביצוע השינוי.

8.       מועד קבלת ההצעות כפי שנרשם במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ועניין, ורישומו במחשבי החברה ישמש

          ראיה חלוטה לעניין זה.

9.       עם רישומו, מתחייב המשתמש כי קרא את התנאי השימוש וכי יכבדם על כל סעיפיהם ובמידה ויפר את תנאי השימוש הנ"ל,

         חשוף המשתמש לעונשים וסנקציות על פי הדין.

10.     רשאי להשתתף בכל אחד מהדילים המוצעים באתר, כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת

         האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

11.     על מנת לרכוש דילים מהאתר, יש להיות חבר רשום באתר. בעת הרישום יש להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי,

          שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון לא ניתן לבטל הזמנה שבוצעה ללא הפרטים המלאים של המשתמש.

12.      הכניסה לאתר happy-gift מותנית   בהקלדת מספר כרטיס גיפט קארד 16 ספרות

13.     החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, לשמור על סודיות פרטי המשתמש שנמסרו בעת הרכישה.

         החברה לא תעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי כלשהו זולת לספקי האתר וזאת לצורך השלמת הרכישה של מבצע הפעולה.

14.      המשתמש מצהיר כי הוא מודע לעובדה כי השימוש באתר מתקיים בסביבה מקוונת וכי אין באפשרות  החברה להבטיח חסינות מוחלטת

           מפני חדירות למחשביה ו/או חשיפת המידע האגור באתר. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור

          למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה הנובעת מעניין

          זה ו/או בגין כל נזק שנגרם או עלול להיגרם כתוצאה מעניין זה.

15.      אתר happy-gift שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לבצע כל שינוי ו/או מחיקה ו/או הורדה ו/או העלאה של תכנים המצויים באתר

          happy-gift וכן לחסום פרופילים וכל זאת ללא מתן כל הודעה מוקדמת ומבלי להיות אחראי על כל נזק אשר עלול להיגרם או שנגרם

          למשתמש אם בעקיפין ואם במישרין.

16.     בכפוף לתיקון 40 ל"חוק התקשורת (בזק ושידורים(", המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מתיר לאתר happy-gift ומי מטעמו להשתמש

         בפרטים אותם מסר לאתר happy-gift בעת הרישום  ו/או בשלב מאוחר יותר לצורך יצירת קשר ושליחת הודעות מכל סוג שהוא,

          לאסוף ולאגור נתונים אודות פעילויותיהם לרבות נתונים סטטיסטיים, לנתחם ולעשות בהם שימוש למטרות שונות. בנוסף, המשתמש

          מצהיר בזאת כי הוא מתיר לאתר happy-gift ומי מטעמו לשתול במחשבים שלו  קבצי Cookies הדרושים לצורך זיהוי המשתמש.

17.      אתר happy-gift שומר לעצמו את הזכות לחסום פרופיל משתמש באופן זמני ו/או לאלתר וכן למנוע השתתפות בדילים השונים בקרות

           אחד או יותר מן האירועים הבאים:

      17.1     אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה/באתר ו/או מי מטעמם, לרבות לקוחות החברה/האתר

                 וספקי האתר/החברה.

      17.2     מילוי חלקי ו/או שיקרי של פרטים אישיים.

      17.3     כניסה לחשבון של משתמש אחר ו/או הזדהות כמשתמש אחר.

      17.4     אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

      17.5     שימוש באתר happy-gift באופן שעלול לפגוע ו/או פוגע ברגשות הציבור.

      17.6    העלאת חומר פרסומי ו/או חומר הפוגע ו/או עלול לפגוע בפרטיות הגולשים ו/או חומר לא מוסרי או לא חוקי אשר עלול לפגוע באופן

                 כלשהו בגולשים ובמשתמשים באתר happy-gift ו/או בצד ג' כלשהו.

      17.7    העלאת "דואר זבל", תכנים המכילים וירוסים, קמפיינים פוליטיים ושידול מסחרי.

      17.8    אם השתמשת בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי עפ"י דיני מדינת ישראל.

      17.9    אם השתמשת באתר לצורך פרסום לשון הרע או הוצאת דיבה כהגדרתם על פי דין.

    17.10    אם התחזית לאדם אחר במסגרת פעילותך באתר.

    17.11    אם יש לך חוב כספי לחברה וטרם פרעת את חובך על אף שחלף מועד פירעונו.

    17.12    הפרה של הדין הישראלי ו/או הפרת תנאי השימוש אתר happy-gift.

18.     אתר happy-gift שומר לעצמו את הזכות למחוק/להסיר/לשנות תכנים בשל אחת הסיבות המנויות בסעיף 17 ו/או

          בשל כל סיבה דומה אחרת.

19.     אתר happy-gift שומר על זכותו להעביר את כל המידע אודות משתמשי אתר happy-gift ולעשות בו כל שימוש שימצא לנכון לרבות

          שימוש מסחרי, אם וכאשר אתר happy-gift מתמזג עם אתר ו/או תאגיד אחר  או מכל סיבה אחרת, וזאת כל עוד לא הוסכם אחרת בין

          האתר/החברה לבין מקום העבודה אליו משתייך העובד המשתמש באתר. המשתמש מצהיר כי הוא מסכים שהמילה "פרסומת"

          לא תצוין בכותרת ההודעות המסחריות שישלחו אליו, אם וכאשר יבחר אתר happy-gift לעשות שימוש מסחרי כאמור בסעיף זה.

20.     אתר happy-gift שומר לעצמו את הזכות להעביר את כל המידע אודות משתמשי אתר happy-gift במידה ויידרש לכך על ידי

         רשויות החוק ו/או בתי המשפט ולמי שיידרש על ידם.  יתרה מכך, אתר happy-gift שומר לעצמו את הזכות להעביר כל מידע

         אודות משתמשי אתר happy-gift במידה ויהיה סבור כי הדבר עשוי למנוע פגיעה בחברה ו/או מי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו

         ו/או באדם או ברכוש ו/או עשוי למנוע נזק מכל סוג שהוא. למען הסר ספק, אתר happy-gift שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש בכל

         מידע הנאגר באתר happy-gift.

21.     אתר happy-gift שומר לעצמו את הזכות להעביר כל מידע אודות משתמש אתר happy-gift אשר הפר את תנאי השימוש ו/או

          כל הסכם אחר עם החברה ו/או מי מטעמה וכן בכל מקרה של מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו,

          בין המשתמש/מבצע הפעולה לבין החברה.

22.     אתר happy-gift רשאי להגביל מידע ו/או גישה לתכנים ו/או לחלקם ו/או השירותים המוצעים באתר happy-gift לחלק ממשתמשי אתר

          happy-gift על פי שיקול דעתו וללא הסבר או מתן הודעה מוקדמת.  משתמשי אתר happy-gift לא יוכלו לבוא בטענה ו/או דרישה בגין

          הגבלת הגישה ו/או הגבלת המידע כאמור.

23.     אתר happy-gift אינו אחראי על כל פגיעה ו/או נזק, ישיר או עקיף, אשר נגרם או עלול להיגרם למשתמשי אתר happy-gift כתוצאה

         משימוש באתר happy-gift.

24.     למען הסר ספק, אתר happy-gift אינו אחראי בשום צורה שהיא לתוכן המועלה לאתר happy-gift על ידי ספקי האתר לרבות

         תיאור המוצר/השירות, לינקים, תמונות ו/או כל תוכן אחר, והאחריות לכך מוטלת על הספקים ועליהם בלבד.  אתר happy-gift

         מהווה פלטפורמה להעלאת תכנים ומשכך לא יישא באחריות מכל סוג שהוא לתכנים המועלים ולא תיטען כל טענה נגד אתר happy-gift

         בקשר למידע האמור לעיל.

25.    המשתמש מודע כי החברה אינה מוכרת את המוצרים/השירותים המופיעים באתר וכי לאתר happy-gift אין כל אחריות לגבי טיב

         השירות/המוצר, איכות המוצרים/השירותים שיסופקו ו/או לגבי כל מעשה או מחדל הקשור בהתנהלות הספק.

26.     אין בהצגת המוצרים/השירותים באתר משום הבעת דעה ו/או המלצה מצד החברה לגבי אופיים ו/או טיבם ו/או

          איכותם של המוצרים/השירותים.

27.     כל תוכן פרסומי אשר מועלה לאתר happy-gift הינו באחריותם הבלעדית של המפרסמים.

28.     החברה אינה בודקת את פרסומי המוכרים ואינה מפקחת עליהם. באחריות המשתמש לוודא את אמיתות פרטי הפרסום מול הספקים.

29.     תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד ולכן יתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר/השירות.

30.     המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע לאפשרות של פגיעה עקב שימוש באינטרנט בכלל ובאתר happy-gift בפרט, לרבות פגיעה

          הנגרמת באמצעות וירוסים, שיבושים שונים, תקלות אנוש, מידע שגוי או כל תקלה אפשרית אחרת העלולה להיגרם משימוש

          באינטרנט. כמו כן, אתר happy-gift, מנהליו, עובדיו ובעליו לא יישאו באחריות בגין כל נזק שייגרם.

31.     השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כפי שהם ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל משתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה/דרישה/

          תביעה כלפי החברה/האתר בגין תכונות השירותים והמידע המופיעים באתר, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו. השימוש בשירותים

          הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

32.     החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לשמור על פעילותו התקינה של האתר, אך אינה מתחייבת שהשימוש באתר לא יופרע/ישובש

          על ידי תקלות למיניהן או בדרך אחרת.

33.     כמות המוצרים/שירותים המוצעים למכירה הינה גמישה וניתנת לשינוי על פי שיקול דעת הספקים. לפיכך, רשאי כל ספק להגדיל/להקטין

          את כמות השירותים/המוצרים.

34.     כל הדילים כפופים לתנאי השימוש ובהתאם לתנאים המפורטים בכל דיל.

35.     למען הסר ספק, מובהר כי אין כל התחייבות ו/או אחריות מצד החברה/האתר שקניית המשתמש תאושר ו/או הרכישה תושלם.

          השלמת המכירה מותנית בתנאים המפורטים בעמוד הדיל.

36.     אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד הדיל של המוצר/השירות.

37.     אספקת המוצרים תבוצע על ידי הספקים ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים ולהתניות המפורטים בעמוד הדיל של השירות/המוצר.

38.     החברה/האתר/הספקים אינם אחראים לכל עיכוב באספקת המוצרים ו/או לאי אספקת המוצרים אשר נגרמו כתוצאה מכוח עליון

          ו/או מאירועים שאינם בשליטתם.

39.     החברה/האתר אינם אחראים לכל עיכוב באספקת המוצרים ו/או לאי אספקתם אשר נגרמו עקב רשלנות ו/או התנהלות כושלת של הספק

          והאחריות לכך מוטלת על הספק בלבד.

40.      יתכן שבעת מימוש ההטבה/הדיל יידרש המשתמש להציג תעודה מזהה.

41.     מובהר כי במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את הכרטיס שהוזן על ידי המשתמש, תבוטל הרכישה שבוצעה בכרטיס האמור

          והוא יחויב בדמי ביטול כאמור בתנאי השימוש.

42.     החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל רכישה, אם יתברר שחלה טעות בהצגת פרטי המוצר/השירות, מחירו, תנאי התשלום וכדומה.

43.     תנאי תשלום:

     43.1   המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על פי דין אלא אם צוין אחרת במפורש.

     43.2   רכישה שאושרה מהווה קניה של המוצר/השירות ומחייבת בתשלום מלוא הסכום הנדרש עבור המוצר/השירות.

     43.3   חיוב המשתמש יתבצע ע"י החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר המשתמש.

44.    ביטול הרכישה יעשה באמצעות פניה בהודעה בכתב לשירות הלקוחות של האתר ויכלול את פרטי הרכישה ופרטי הרוכש.

45.    ביטול רכישה של מוצר/שירות יתבצע בכפוף לאמור בחוק הגנת הצרכן.

46.    בכפוף לסייגים האמורים בחוק הגנת הצרכן, משתמש אשר חברת האשראי סירבה לכבד את התחייבותו, יחויב בדמי ביטול והמוצר/

          השירות לא יסופקו לו.

47.    החברה רשאית, בכל עת ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל/להפסיק פעילות באתר ו/או לבטל רכישה או חלק ממנה

         בין אם הושלמה ובין אם לאו. הודעה על ביטול רכישה כאמור תימסר למשתמש וכרטיסו לא יחויב. אם הושלמה הרכישה, תשיב החברה

         למשתמש את הסכום אשר שולם בעדה.

48.    המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה/תביעה/דרישה כלפי החברה בגין ביטול רכישה כאמור בסעיף 47, למעט תביעה/טענה/דרישה

         בעניין השבת סכום אשר שולם על ידי המשתמש בעבור רכישה שהושלמה וטרם הוחזר לו.

49.    בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, משתמשי אתר happy-gift ואתר happy-gift מצהירים בזאת כי הם מסכימים

         לקיצור תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק של כל תביעה, טענה או דרישה נגד אתר happy-gift לתקופה של ששה חודשים

         מיום היווצרות עילת התובענה נגד אתר happy-gift.

50.    מוסכם בין המשתמש לבין אתר happy-gift כי סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לאתר happy-gift ולתנאי שימוש בו,

         מוקנית לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית הרלוונטית במחוזות תל אביב, ירושלים, באר שבע וחיפה.

51.    תנאי השימוש שלעיל והם בלבד מחייבים את האתר כלפי המשתמשים.

 

הנכם מוזמנים לפנות אלינו בשאלות והבהרות בעניין תנאי השימוש באתר happy-gift ובבקשות לתיקון מידע שגוי או מטעה באתר happy-gift בכתובת המייל giftcard@ksharimplus.com.